Q-Flex

Weet u wat uw subsidiemogelijkheden zijn?

Lees verder

Algemene voorwaarden

Dit document bevat de tekst van de algemene voorwaarden zoals die door Q-Flex gehanteerd worden en van toepassing zijn op alle huidige en toekomstige offertes en aanvragen, opdrachten en overeenkomsten tussen Q-Flex en haar opdrachtgevers. Q-Flex is een handelsnaam ingeschreven bij de K.v.K. te Groningen onder nummer 02098810.

Indien en voor zover Q-Flex een of meer van de onderstaande activiteiten ontplooit en er tussen Q-Flex en een opdrachtgever een overeenkomst wordt gesloten c.q sprake is van een daartoe strekkende aanvraag, offerte of opdracht, zijn de bijbehorende, in documenten opgenomen Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 1: algemeen

1.1 Werving en Selectie is de opdracht waarbij Q-Flex ten behoeve van indiensttreding (of een vergelijkbare vorm van tewerkstelling) voor een opdrachtgever een of meer kandidaten selecteert en deze mondeling of schriftelijk bij opdrachtgever introduceert. Van een succesvolle vervulling van de werving en selectieopdracht is sprake indien een door Q-Flex bij opdrachtgever voorgestelde kandidaat de arbeidsovereenkomst accepteert (of anderszins werkzaam wordt gesteld)

1.2 De wijze waarop de Werving en Selectie opdracht door Q-Flex wordt uitgevoerd, de functie waarop de opdracht betrekking heeft, de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden en eventuele overige gegevens en verplichtingen worden in een opdrachtbevestiging aan opdrachtgever bevestigd.

1.3 Een opdracht tot werving en selectie eindigt door succesvolle vervulling van de opdracht of door intrekking door Q-Flex c.q opdrachtgever of door tijdsverloop.Voortgekomen sollicitatie procedure is hiermee afgesloten.

1.4 Het is de opdrachtgever niet toegestaan gegevens van de door Q-Flex voorgestelde kandidaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Q-Flex aan derden bekend te maken.

Artikel 2 : Tarief

2.1 Bij een succesvolle vervulling van de Werving en Selectieopdracht wordt door Q-Flex aan opdrachtgever een tarief in rekening gebracht. Grondslag voor de berekening wordt uitgegaan van de berekening van het bruto jaarsalaris.

2.2 De medewerkers worden uitbetaald door ABG Uitzendbureau B.V. en gefactureerd naar klant-inlener. Inlener gaat akkoord dat ABG Uitzendbureau B.V. naar hen factureert. Q-Flex heeft een contract met ABG Uitzendbureau B.V. afgesloten, die ook de Back-Office verzorgt.

2.3 Indien er sprake is van een opdracht op basis van "exclusiviteit" en de opdracht wordt tussentijds door de opdrachtgever geannuleerd, ingetrokken, of de vacature wordt ingevuld zonder tussenkomst van Q-Flex dan wel de opdrachtgever verleent niet de volledige samenwerking aan Q-Flex om tot een succesvolle afronding te komen, dan zal 50% van het tarief zoals beschreven in artikel 2.1 door Q-Flex in rekening worden gebracht.

2.4 Het tarief, vermeerdert met BTW wordt gefactureerd op de datum van de acceptatie van de arbeidsovereenkomst door de geselecteerde kandidaat.

2.5 De opdrachtgever is behalve het tarief aan Q-Flex verschuldigd alle kosten die Q-Flex ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt, voorzover dit uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Q-Flex en de opdrachtgever is overheen gekomen.

2.6 De opdrachtgever is gehouden om binnen (14) dagen na een daartoe gedaan verzoek aan Q-Flex de gegevens te verstrekken, noodzakelijk voor de bepaling van het bruto jaarsalaris en de startdatum van de door Q-Flex geselecteerde kandidaat. Indien de opdrachtgever niet tijdig, onvoldoende of onjuiste gegevens verstrekt, is Q-Flex gerechtigd de hoogte van het bruto jaarsalaris en de startdatum te schatten en conform die schatting te factureren.

2.7 Onder een succesvolle vervulling van de werving en selectieopdracht wordt eveneens begrepen het geval dat een door Q-Flex aan de opdrachtgever, voorgestelde kandidaat binnen zes maanden na de introductie in dienst treedt of anderszins en/of, al dan niet via derden, op enigerlei wijze werkzaam is bij de opdrachtgever of bij een daaraan gelieerde onderneming. Tenzij opdrachtgever terzake vooraf een nadrukkelijk voorbehoud heeft gemaakt, is het tarief eveneens verschuldigd indien de door Q-Flex geïntroduceerde kandidaat bij opdrachtgever via een sollicitatie of anderszins in meer of mindere mate bekend mocht blijken te zijn.

Artikel 3: Betalingstermijn

3.1 Alle betalingen c.q.verloningen en facturatie worden verzorgt door ABG Uitzendbureau. Verwijzing naar de Algemene Voorwaarden van ABG Uitzendbureau of verwijzing bij navraag via Q-Flex.

Artikel 4. Klachten

4.1 Klachten met betrekking tot de wijze van uitvoering en de kwaliteit van de werkzaamheden van Q-Flex dienen onverwijld en uiterlijk (7) dagen nadat de werkzaamheden waarover geklaagd wordt, uitgevoerd zijn of hadden moeten zijn uitgevoerd, gemotiveerd en schriftelijk aan Q-Flex worden meegedeeld, bij gebreke waarvan elk recht dat de opdrachtgever daaraan kan ontlenen, vervalt. Behandeling van tijdig en op de juiste wijze ingediende klachten zal in overleg tussen opdrachtgever en Q-Flex plaatsvinden. Klachten schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

Artikel 5 vertragingsrente en kosten

5.1 Indien de opdrachtgever in verzuim is, is hij aan Q-Flex een direct opeisbare vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% van de verschuldigde hoofdsom per maand, waarbij een deel van een maand als een maand wordt gerekend. De opdrachtgever is daarnaast buitenrechtelijke incassokosten verschuldigd ter grootte van ten minste 15% van de hoofdsom, vermeerderd met de contractuele rente, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever aan Q-Flex de werkelijke (buiten-) gerechtelijke incassokosten te vergoeden, voor zover deze dit bedrag te boven mocht gaan.

Artikel 6 ; inspanningsverbintenis, exoneratie.

6.1 Q-Flex is gehouden zich in te spannen geschikte kandidaten te werven en te selecteren ten behoeve van indiensttreding bij de opdrachtgever. Voor de beslissing om met een door Q-Flex geselecteerde kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te gaan, evenals voor de inhoud van deze arbeidsovereenkomst, is de opdrachtgever verantwoordelijk.

6.1 De arbeidsovereenkomsten vallen onder CAO uitzendkrachten 2009 - 2013 NBBU.

Artikel 7 : rechtskeuze.

7.1 De overeenkomst evenals de opdracht, de aanvraag en de offerte van Q-Flex worden volledig beheerst door Nederlands recht.

7.2 Indien partijen bij verschillen van inzicht over de uitvoering en/of uitleg van de overeenkomst in onderling overleg niet tot overeenstemming kunnen komen, staat het ieder der partijen vrij zich tot de bevoegde burgerlijke rechter te wenden.

© Q-Flex 2019 POWERED BY TECHNIEK: OTYS Recruiting Technology  DESIGN: DIT'S GRAFISCH ONTWERP
sitemap over ons algemene voorwaarden
Q-flex gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.